ค้นหา   

ข้อมูลด้านบุคลากรคระวิทยาการจัดการ

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่ง สถานภาพ ระดับการศึกษา และเพศ

  ตำเเหน่ง
  จำนวน
  ข้าราชการ
  พนักงานมหาลัย
  เอก
  โท
  ตรี
  รองศาสตราจารย์
  2
  1
  1
  -
  1
  -
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  17
  16
  1
  9
  9
  -
  อาจารย์
  39
  5
  34
  -
  34
  -

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามตำแหน่ง สถานภาพและเพศ

  ตำเเหน่ง
  จำนวน
  ข้าราชการ
  พนักงานราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย
  ลูกจ้างชั่วคราว
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  2
  -
  -
  2
  -
  นักวิชาการพัสดุ
  1
  -
  -
  1
  -
  นักวิชาการศึกษา
  5
  -
  -
  5
  -
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  1
  -
  -
  -
  1
  นักวิชาการห้องปฏิบัติการ
  1
  -
  -
  1
  -
  รวม
  10
  -
  -
  9
  1

ตารางแสดงจำนวนลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามตำแหน่ง

  ตำเเหน่ง
  จำนวน
  พนักงานขับรถยนต์
  2
  คนสวน
  1
  เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
  6
  รวม
  9