กิจกรรมคณะ

 • 26/9/2561
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2561

 • 29/8/2561
  โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

  คณะวิทยาการจัดการ

 • 23/8/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560

 • 7/8/2561
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1

  คณะวิทยาการจัดการ