คณะผู้บริหาร

ค้นหา   

คณะผู้บริหาร

Jane

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Mike

อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารเเละมาตรฐานการศึกษา

John

อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเเละพันธกิจสัมพันธ์

Jane

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

Mike

อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

John

อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

Jane

อาจารย์ชลียา ยางงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเเละ

สารสนเทศ

Mike

นางพากเพียร ธูปบูชากร

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี


ประธานสาขา

Jane

อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

Mike

อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล

ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

John

อาจารย์ภารดี นึกชอบ

ประธานสาขาวิชาการบัญชี

Jane

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Mike

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

John

อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า

ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

Jane

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Mike

อาจารย์ ดร.ปริญ วีระพงษ์

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Mike

อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก