• 26/9/2561
  ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2561

 • 29/8/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  ระดับ คณะวิทยาการจัดการ

 • 23/8/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  ระดับ คณะวิทยาการจัดการ

 • 7/8/2561
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1

 • 3/8/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  หลักสูตร การจัดการธุรกิจค้าปลีก

 • 3/8/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  หลักสูตร เศรษฐศาสตร์

 • 3/8/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  หลักสูตร นิเทศศาสตร์

 • 2/8/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  หลักสูตร การบริหารธุรกิจ

 • 2/8/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  หลักสูตร การบัญชี

 • 1/8/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  หลักสูตร การจัดการท่องเที่ยว

 • 1/8/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  หลักสูตร การจัดการทั่วไป

 • 31/7/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน

 • 31/7/2561
  การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

  หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • 11/7/2561
  โครงการเสริมสร้างผู้นำนักศึกษา

 • 7/7/2561
  โครงการน้องส่งพี่

 • 21/6/2561
  การเตรียมความพร้อมหลักสูตรก่อนตรวจ TQR ประจำปีการศึกษา2560

 • 24/6/2561
  โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ

 • 20/6/2561
  โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ

 • 31/5/2561
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์