ค้นหาหลักสูตร   

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  ชื่อ - นามสกุล
  เบอร์ภายใน
  e-mail/address
  ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
  20
  praphunphong@vru.ac.th
  อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
  17
  pawarisa@vru.ac.th
  อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
  18
  thanitnan@vru.ac.th
  อาจารย์ ดร.รัตนา สีดี
  19
  rattana@vru.ac.th
  นางพากเพียร ธูปบูชากร
  16
  pakpian@vru.ac.th
  นางปราณี นายาว
  11
  pranee.na@vru.ac.th
  นายสุรเสน กรานโต
  268
  surasen@vru.ac.th
  นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ
  13
  sukanya@vru.ac.th
  นางสาวนิสรา โภควัต
  12
  nisara@vru.ac.th
  นายพีรวัฒน์ ตันตอ
  10
  preeravat@vru.ac.th
  นางสาวณัฐวรรณ อ้นอุระ
  14
  nattawan@vru.ac.th
  นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที
  32
  chaiwat@vru.ac.th
  นาย พชรวัฒน์ ศรีนิล
  32
  phacharawat@vru.ac.th
  -

สาขาภายในคณะ

  สาขา
  เบอร์ภายใน
  e-mail/address
  เศรษฐศาสตร์
  22
  -
  นิเทศศาสตร์
  23
  -
  การจัดการทั่วไป
  24
  -
  การบัญชี
  25
  -
  การตลาด
  26
  -
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  27
  -
  โลจิสติกส์
  29
  -
  การจัดการ 2
  31
  -

อื่นๆ

  สำนักงาน
  เบอร์ภายใน
  e-mail/address
  งานประชาสัมพันธ์
  119,237
  -
  งานอาคารสถานที่
  317
  -
  ห้อง รปภ.
  441,442
  -
  ผู้อำนวยการสนง.
  447
  -
  ห้องสนง. อธิการบดี
  448,449
  -
  งานธุรการ
  313
  -
  งานการเจ้าหน้าที่
  446,449
  -
  งานพัสดุ
  316,385
  -
  งานการเงิน
  314,315
  -
  สำนักสิทธิประโยชน์
  445
  -
  สำนักส่งเสริมวิชาการ
  323
  -
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  443
  -
  งานเลขานุการ
  450,451
  -
  วิทยาลัยนวัตกรรม
  479,497
  -
  หลักสูตรรัฐประสาสน
  435
  -
  โครงการ Executive
  461
  -
  ห้องประชุมราชนครินทร์
  458
  -
  งานวิชาการศึกษาทั่วไป
  495
  -
  วิทยาลัยอุษาคเนย์
  496
  -
  สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
  307
  -
  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
  253
  -
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
  257
  -
  งานสวน
  177
  -
  งานอนามัยเเละสุขาภิบาล
  118
  -
  โรงเรียนสาธิต
  171
  -
  คณะวิทยาศาสตร์
  161
  -
  คณะครุศาสตร์
  152
  -
  คณะมนุษยศาสตร์
  142
  -
  คณะเทคโนโลยีอุต
  180,181
  -
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  367-370
  -
  สำนักงานสภา
  302
  -
  งานนิติการ
  387
  -
  งานวิเทศสัมพันธ์
  493
  -
  สถาบันวิจัยเเละพัฒนา
  331
  -
  กองนโยบายเเละแผน
  330,473
  -
  งานผลงานทางวิชาการ
  467
  -
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  482
  -
  สำนักมาตรฐาน
  492
  -
  บัณฑิตวิทยาลัย
  488
  -
  สำนักงานวิทยบริการ
  124,126
  -
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  432,434
  -
  ศูนย์ฝึกประสบการณ์
  601
  -
  กองพัฒนานักศึกษา
  128,239
  -
  ศูนย์ภาษา
  456
  -
  ภาควิชาคอมพิวเตอร์
  165
  -
  ศูนย์หนังสือเเละโรงพิมพ์
  127
  -
  หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  174
  -
  ห้องควบคุมโทรศัพท์
  222
  -
  สระว่ายน้ำ
  278
  -
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  799
  -
  ศูนย์พัฒนาบุคลากร
  390
  -